ΥΠΕΣ 27660 /06-05-2020

Αφορά:
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/05/2020

Εφαρµογή επειγόντων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ